O nás

 

S radosťou Vám oznamujeme, že sa naša spoločnosť rozrástla. Od dnešného dňa s nami nemusíte len zažívať tie najkrajšie zážitky na Slovensku, ale už aj v zahraničí. Rozrástli sme sa totiž o dcérsku firmu – Adina travel, s ktorou môžete cestovať po celom svete a pritom si užívať výhody, na ktoré ste od firmy Adina Vaše zážitky zvyknutý. Vyberte si dovolenku v najkrajších svetových destináciách a užite si zaslúžený oddych. Dúfame, že naša neustále sa zväčšujúca ponuka Vás osloví a my Vám sľubujeme, že Vaše naše zážitky budú ešte exotickejšie a ešte lákavejšie. 

 

25.05.2018

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky


1.Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ cestovnej agentúry Adina vaše zážitky, s.r.o., so sídlom : Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T. , zastúpená: Michalom Kováčom, konateľom obchodnej spoločnosti, IČO: 44 076 797,                          DIČ: 2022581913., Bank. spojenie: ČSOB, a.s., č.ú. 4007558830 / 7500, Bank. spojenie: VUB, a.s. č.ú. 2781715859 / 0200, prevádzka : Trstínska cesta č. 9, 917 01 Trnava;

(ďalej len ,,prevádzkovateľ´´)

sprostredkúva v zmysle §652 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka; na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení medzi cestovnou kanceláriou (ďalej len ,,CK´´) a prevádzkovateľom, predaj zájazdov organizovaných CK, tretím osobám (ďalej len ,,objednávateľ´´).

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvný vzťah uzatvorený medzi objednávateľom a prevádzkovateľom na základe Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len ,,zmluva´´), vo veci obstarania zájazdu a všetkých doobjednaných služieb vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.

 

2.Zmluvný vzťah

Za vznik zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prevádzkovateľom sa považuje deň podpisu zmluvy obidvoma stranami, ktorá je na originálnom tlačive príslušnej CK.  Na základe tejto zmluvy sa prevádzkovateľ zaväzuje obstarať predmetný zájazd objednávateľovi, podľa obsahu vyplývajúceho z ponuky CK a objednávateľ sa zaväzuje, že v dobe splatnosti uhradí čiastku za obstaranie zájazdu, ktorá vyplýva z uzatvorenej zmluvy. Po objednaní a uhradení sumy za objednaný zájazd, sa objednávateľ ďalej riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami príslušnej CK, ktoré mu budú poskytnuté spolu so všetkými dokumentami, vyplývajúcich zo Všeobecných zmluvných podmienok príslušnej CK.  

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzavretie Zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade, ak má oprávnené podozrenie že osobné údaje, telefónne číslo, email sú nepravdivé alebo neúplné. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za následky spôsobené uvedením zlých osobných údajov zo strany objednávateľa, pri uzatváraní zmluvy.

 

3.Platobné podmienky

Cenou za zájazd sa považuje písomne dojednaná cena zájazdu medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, na základe Zmluvy o obstaraní zájazdu. Prevádzkovateľ vždy vychádza z cien, ktoré stanoví príslušná CK.

Pri dojednaní a uzatvorení Zmluvy o sprostredkovaní zájazdu viac ako jeden mesiac pred uskutočnením zájazdu, má prevádzkovateľ právo požadovať od objednávateľa úhradu 50% z celkovej ceny za obstaranie zájazdu. Následne je objednávateľ povinný najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu doplatiť zvyšnú čiastku.

Pri dojednaní a uzatvorení Zmluvy o sprostredkovaní zájazdu v čase kratšom ako jeden mesiac pred uskutočnením zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť plnú čiastku za objednaný zájazd ihneď, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.  

V prípade nákupu zájazdu na pravidelných linkách je vždy požadovaná záloha min. 50% z celkovej ceny zájazdu. Celková cena zájazdu musí byť uhradená do 35 dní pred odletom.

 

V prípade, ak objednávateľ poruší termíny úhrady za obstaranie zájazdu, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy. Vrátenie doposiaľ uhradenej časti ceny a uhradenie zmluvnej pokuty sa ďalej riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok príslušnej CK.

Objednávateľ berie na že pri objednaní Last minute zájazdu, alebo zájazdu za zľavnenú cenu, môže príslušná CK ako vyhlasovateľ v lehote do 21 dní pred začatím zájazdu jednorazovo navýšiť ceny v prípade: zmeny cien pohonných hmôt, pri zvýšení platieb spojených s dopravou, pri zavedení alebo zmene výšky vízových poplatkov tretích krajín a pri zmenách kurzov cudzích mien v priemere viac ako 5%.  CK tieto ceny vo všetkých prípadoch navýši o rozdiel vzniknutý medzí pôvodnou cenou dohodnutou v Zmluve o obstaraní zájazdu a cenou vypočítanou na základe nových poplatkov.  

 


4.Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

Objednávateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:

a) zrušenia zájazdu zo strany CK

b) v zmysle ustanovenia § 741e a násl. zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník

V ďalších prípadoch má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy na základe Všeobecných obchodných podmienok príslušnej CK. Objednaný zájazd môže byť stornovaný na základe písomného doručenia žiadosti o dohodnutej Zmluvy o obstaraní zájazdu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ túto žiadosť posunie príslušnému touroperátorovi, ktorý vystaví storno protokol. Po obdržaní storno protokolu od CK, zašle prevádzkovateľ na základe vyčíslenej vratky objednávateľovi bezhotovostným prevodom zostatkovú sumu po odpočítaní storno poplatkov vyplývajúcich z Všeobecných obchodných podmienok príslušnej CK, zvyčajne do 7 pracovných dní od stornovania zájazdu.

 

5.Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy jasne, zrozumiteľne, presne a úplne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich zo zmluvy a taktiež z Všeobecných obchodných podmienok príslušnej CK

Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť objednávateľovi služby nad rámec služieb dohodnutých v zmluve.  

 


6.Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo aby mu boli poskytnuté všetky služby a v takom rozsahu,  ako bolo dohodnuté v zmluve.  

Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. /122/2013/ v znení ďalších nariadení, ktoré v súvislosti so sprostredkovaním zájazdu posunul na ďalšie spracovanie príslušnej CK

Objednávateľ má právo na všetky informácie týkajúce sa zmeny programu zájazdu, poskytovaných služieb a ceny a tiež na všetky informácie,  ktoré by mohli byť pre neho potrebné a užitočné.

Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu, alebo reklamovať dohodnuté služby podľa Všeobecných obchodných podmienok príslušnej CK

Objednávateľ má právo prevádzkovateľovi písomne, najneskôr však 21 dní pred uskutočnením zájazdu, ohlásiť zmenu osoby účastnej na zájazde za predpokladu, že budú dodržané podmienky a uhradené poplatky za zmenu účastnej osoby vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok príslušnej CK.  

Objednávateľ má právo dostať pokyny k objednanému zájazdu najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. Ak v tejto lehote objednávateľ pokyny nedostal, je povinný bezodkladne o tom informovať prevádzkovateľa.

Objednávateľ je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť úplne a pravdivé informácie a predložiť doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy.

Objednávateľ je povinný v plnom rozsahu zaplatiť cenu za obstaranie zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Objednávateľ je povinný dodržiavať pokyny príslušnej CK, alebo jej stanoveného zástupcu, riadiť sa nariadeniami, zdravotnými, colnými a pasovými predpismi danej krajiny, mať pri sebe platné cestovné doklady. Všetky náklady ktoré vzniknú nedodržaním vyššie spomenutých nariadení v plnom rozsahu znáša objednávateľ.

Objednávateľ je ďalej povinný konať tak, aby sa predišlo prípadným škodám na majetku a obmedzovaním iných účastníkov zájazdu, ak takéto škody spôsobil, uhradiť ich.

 

7.Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov´´) Podpísaním zmluvy dáva objednávateľ až do písomného odvolania, súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve, za účelom poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednávateľ tiež svojim podpisom súhlasí s poskytnutím osobných údajov CK na ďalšie spracovanie.

Poskytovanie osobných údajov od objednávateľa príslušnej CK prebieha na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení medzi CK a prevádzkovateľom.

Objednávateľ má právo kedykoľvek písomnou formou požiadať o úpravu, prípadne výmaz jeho osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný tejto požiadavke vyhovieť, ak osobné údaje nie sú potrebné na ďalšie spracovanie vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Objednávateľ má právo súhlasiť, alebo nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. 

Prevádzkovateľ bude od 25.05.2018 spracovávať osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pobyte takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES a zároveň sa bude riadiť novým zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.

 

 

Formulár odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy o obstaraní zájazdu, je možné vykonať bez uvedenia dôvodu v dobe platnosti zmluvy o obstaraní zájazdu .

O odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu, je nutné informovať predávajúceho vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorý je potrebné zaslať prostredníctvom jednej z možností:

-              Elektronicky na e-mailovu adresu: info@adina.sk (je potrebné zaslať oskenovaný formulár)

-              Slovenskou poštou na adresu: ul . Hviezdna 8011/20, 91701 Trnava

 

Po obdržaní vyplneného formulára pre odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu Vás budeme kontaktovať o nasledujúcom postupe.

Formulár odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu si môžete stiahnuť : TU 

 

 

 

 

adinatravel  

 

 

USA

Yap

Kuba

Peru

Aruba

Chile

Egypt

India

Jemen

Katar

Keňa

Litva

Omán

Palau

Rusko

Tonga

Bahamy

Belize

Cyprus

Fidži

Gambia

Island

Izrael

Kanada

Maroko

Mexiko

Nepál

Panama

Uganda

Írák

Írán

Čína

Bonaire

Grenada

Grécko

Jamajka

Kamerun

Libanon

Madeira

Súdán

Thajsko

Tunisko

Turecko

Vietnam

Barbados

Bolívia

Ekvádor

Spojené arabské emiráty

Etiópia

Grónsko

Japonsko

Kapverdy

Kolumbia

Malajzia

Maledivy

Martinik

Mosambik

Réunion

Seychely

Singapur

Ukrajina

Zimbabwe

Brazília

Bulharsko

Filipíny

Guatemala

Kambodža

Kostarika

Maurícius

Mongolsko

Portoriko

Taliansko

Venezuela

Alžírsko

Argentína

Austrália

Indonésia

Jordánsko

Madagaskar

Pákistán

Srí Lanka

Špicberky

Chorvátsko

Francúzsko

Portugalsko

Uzbekistán

Španielsko

Svatá Lucie

Nový Zéland

Saint Martin

Južná Afrika

Severná Korea

Turks & Caicos

Cookovy ostrovy

Myanmar (Barma)

Nová Kaledonie

Severná Európa

Saúdská Arábia

Kajmanské ostrovy

Kanárské ostrovy

Svätý Bartolomej

Bosna a Hercegovina

Tanzánia - Zanzibar

St. Vincenc a Grenadiny

Španielska Andalúzia

Dominikánská republika

Britské Panenské ostrovy

Francoúzska Polynésia (Tahiti)

Gruzie

Curacao

Oceánie

Rodrigues

Guadeloupe

Jižní Korea

Trinidad a Tobago

Taliansko - Toskánsko