O nás

 S radosťou Vám oznamujeme, že sa naša spoločnosť rozrástla. Od dnešného dňa s nami nemusíte len zažívať tie najkrajšie zážitky na Slovensku, ale už aj v zahraničí. Rozrástli sme sa totiž o dcérsku firmu – Adina travel, s ktorou môžete cestovať po celom svete a pritom si užívať výhody, na ktoré ste od firmy Adina Vaše zážitky zvyknutý. Vyberte si dovolenku v najkrajších svetových destináciách a užite si zaslúžený oddych. Dúfame, že naša neustále sa zväčšujúca ponuka Vás osloví a my Vám sľubujeme, že Vaše naše zážitky budú ešte exotickejšie a ešte lákavejšie. 

 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky cestovnej  agentúry ADINA vaše zážitky, s.r.o.

  1. Úvod

 Cestovná agentúra  ADINA vaše zážitky, s.r.o.  (ďalej  len  CA) je autorizovaným predajcom  zájazdov slovenských a českých cestovných kancelárií   (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o obchodnom zastúpení.  Našimi partnermi  sú iba  CK s dlhoročnou  tradíciou , ktoré sú  riadne poistené proti insolventnosti.

 

  1. Ceny zájazdov  a zľavy 

 Všetky zájazdy od CK predávame za rovnaké ceny ako zastúpené cestovné kancelárie,  vrátane zliav za skorú rezerváciu , vernostných programov a rôznych bonusov pre stálych zákazníkov.

Ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná na základe  elektronicky prijímaných informácií  od cestovných kancelárií.

 

Objednávka

Prostredníctvom www.adinatravel.sk   a  v našej pobočke na ul. Trstínska cesta č.9   je  možnosť  si na jednom mieste  vybrať dovolenku presne podľa Vašich predstáv z denne aktualizovanej ponuky zájazdov od  renomovaných cestovných kancelárií.

 

Vyhradzujeme si  právo odmietnuť objednávky, ktoré sú neúplné  a  neobsahujú správne údaje ako napr.  telefónne číslo, e-mail  a to  aj bez odpovede zákazníkovi.  Vyhradzujeme si taktiež právo na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise informácii o zájazde.

 

3 .   Rezervácia

 Zájazd  si zarezervujte prostredníctvom  rezervačného formulára  na našej webovej stránke adinatravel.sk  prípadne vašu rezerváciu môžete zrealizovať osobne   na našej pobočke.

Odporúčame zaslať nám  nezáväznú rezerváciu a overiť si či je Vami vybratý zájazd voľný  .

 Obratom Vám zašleme  e-mailom potvrdenie o prijatí  nezáväznej  rezervácie,  nasledovne  preveríme či je zájazd vo vami vybranom termíne voľný .  V priebehu 1 hodiny  (od pondelka do piatku ) Vás budeme kontaktovať  telefonicky  alebo e – mailom s podrobnými informáciami a kalkuláciou  k zájazdu a dobou rezervácie. Ak  táto ponuka  nebude vyhovovať  ,  budeme sa snažiť zabezpečiť  alternatívnu ponuku , tzn. inú destináciu, termín atď.  samozrejme s prihliadnutím na aktuálnosť ponuky u CK.

V prípade akceptácie našej kalkulácie nám   zašlete  e-mailom mená a priezviská  cestujúcich, dáta narodenia .

Prostredníctvom našej CA  budete kontaktovaní  ohľadom

Po vašej úhrade  nám  zašlete  doklad o platbe spolu s podpísanou  cestovnou zmluvou  e-mailom alebo poštou.

 

4.  Priebeh  rezervácie   

 Po prijatí vašej rezervácie uskutoční   CA rezerváciu  zájazdu.  E-mailom vám zašleme cestovnú zmluvu  s potrebnými  inštrukciami na úhradu zájazdu. Zákazník je povinný  zaslať podpísanú  zmluvu späť  obratom do CA  v čo možno najkratšom časovom horizonte .  Termíny pre platbu zálohy alebo  doplatku je nutné brať ako záväzné. CA nie je zodpovedná za následky spôsobené oneskorením  platby zo  strany zákazníka ( zo strany CK môže  dôjsť  ku  stornu rezervácie alebo  zájazdu). Cestovná zmluva sa stáva záväznou  v okamihu podpísania  zmluvy a zaplatením zálohy.

 

5.  Platba

 Platbu za zájazd uskutočňuje  klient na účet bankovým prevodom alebo v hotovosti v našej kancelárii.  Pre  zrealizovanie   úhrady  si môžete  vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

 -     v hotovosti  / cash / v našej kancelárii

 -     bankovým prevodom  z účtu klienta

-     alebo priamym vložením požadovanej sumy na účet CA v pobočke príslušnej banky.

 Rezervácia  zájazdu sa stáva záväznou v okamihu podpísania zmluvy a zaplatenia zálohy.

 

 

 V prípadoch platby prevodom z účtu alebo priamym vložením , CA nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Zákazník si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou . Ak zákazník vykoná platbu priamo v CA ADINA vaše zážitky, s.r.o.  , je mu vystavený  riadny príjmový doklad .

Pri niektorých zájazdoch je nutné vyžiadať zájazd najskôr u zahraničného partnera CK .V takom prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu vo výške 100 % ceny zájazdu ešte pred jeho rezerváciou , ktorá , ak je úspešná , je okamžite záväzná a vzťahujú sa na ňu rovnako aj storno podmienky príslušnej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vracia v plnej výške .

 6.  Cestovné doklady

 Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od našej CA prípadne od CK .  Doklady sú doručené  cca 7-5 dní pred odchodom . Letenky môžu byť odovzdané až priamo na letisku .  

 

7. Zájazdy na vyžiadanie

 U niektorých  výnimočných zájazdov je nutné vyžiadať  zájazd najskôr  u partnera CK v destinácii (hotel v zahraničí apod.). V takom  prípade je CA oprávnená požadovať podľa  podmienok danej  CK zálohu až 100%, alebo podpísanie  cestovnej zmluvy ešte pred rezerváciou  zájazdu, ktorá pri  úspešnej rezervácii je ihneď  záväznou a vzťahujú  sa  na ňu  ihneď storno podmienky danej  CK.

 V prípade neúspešnej  rezervácie (nevyžiadanie ) sa  vždy vracia  záloha v plnej  výške , pokiaľ si klient   nevyberie  iný zájazd.

 

8. Storno podmínky

Už objednaný zájazd je možné  stornovať nasledovne:

-          až do okamžiku zaplatenia zálohy alebo podpísania  zmluvy bez storno poplatkov.

-          po uzavretí  cestovnej zmluvy  a úhrade zálohy, prípadne celej čiastky – podľa  storno podmienok k danej  CK.

 Stornovanie  od cestovnej  zmluvy   musí byť  vykonané  výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané  na e-mailovou adresu info@adinatravel.sk. A súčasne zaslané  na emailovú  adresu alebo na  faxové číslo CK.  Potrebné kontakty  sú uvedené v každej  cestovnej zmluve.

 

9. Reklamace

 Zákazník  je povinný  uplatniť reklamáciu  včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava pokiaľ  možno na mieste samotnom  (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na mieste samotnom  umožní odstránenie  vadnej služby okamžite,  zatiaľ čo  s odstupom času sa sťažuje  objektívnosť posúdenia  a tým aj možnosť  riadneho vybavenia  reklamácie . Reklamáciu  služieb je možné uplatniť  v mieste poskytovania  služieb u delegáta poriadajúcej  CK, a to písomne či ústne.

 V prípade, že reklamácia nebude vybavená  na mieste samotnom , je potrebné ju  uplatniť po návratu z dovolenky u poriadajúcej  CK, najlepšie zaslaním  doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídla poriadajúcej  CK. V prípade, že sa rozhodnete zaslať písomnou reklamáciu prostredníctvom  našej  CA, použite e-mail info@traveladina.sk,  alebo  doporučene na adresu sídla CA.

ADINA vaše zážitky s.r.o.  je cestovná agentúra , ktorá podľa zákona nezodpovedá  za služby poskytnuté cestovnou  kanceláriou  a taktiež nevybavuje ich menom reklamácie. Po obdržaní je reklamácia  zaslaná príslušnej CK , ktorá realizuje daný  zájazd. CK je povinná  sa k nej  vyjadriť  do zákonom stanovenej lehoty.

 

10. Ochrana osobných údajov

 Osobné údaje sú Cestovnou  agentúrou   ADINA vaše zážitky, s.r.o.   spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. CA  spracúva osobné údaje objednávateľa - fyzickej osoby v tomto rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul ( nepovinný údaj ), poštová - fakturačná adresa, dátum narodenia, rodné číslo ,  číslo OP, alebo pasu   e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo

2. CA  prehlasuje, že

 • že všetky objednávateľom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované na služby v rámci internetového a kamenného  obchodu CA , ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. CA je oprávnená osobné údaje objednávateľa poskytnúť jednotlivým dodávateľom služieb za podmienok uvedených v tomto súhlase.

 • všetky osobné údaje týkajúce sa objednávateľa -zákazníka ( osoba fyzická alebo právnická) a jeho transakcií uskutočnených na internetových stránkach  a v kamennom obchode  CA  sú zabezpečené proti zneužitiu a bez súhlasu objednávateľa -zákazníka nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou jednotlivých dodávateľov služieb  CA ).

 3. Objednávateľ prehlasuje, že svojim nákupom v internetovom alebo kamennom obchode CA  dáva svoj súhlas:

 • ku spracovaniu , správe a archivácii poskytnutých osobných údajov pre účely plnenia uzatvorenej zmluvy  a k využitiu pre marketingové účely (napríklad zasielanie aktuálnej obchodnej ponuky prípadne iných komerčných informácií ) a to na dobu neurčitú - až do písomného odvolania svojho súhlasu.

 4. Objednávateľ má právo prístupu ku svojim osobným údajom a má právo na ich opravu , prípadne na vyradenie svojich osobných údajov ( až na výnimky stanovené zákonom Slovenskej republiky – napríklad o účtovníctve). Žiadosť o vyradenie osobných údajov doručí objednávateľ písomnou formou na adresu CA  , ktorý ho bude o vybavení žiadosti informovať v lehote do 15 dní spätným e- mailom alebo poštou, obyčajnou poštovou zásielkou.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o sprostredkovaní medzi CA a zákazníkom . Zákazník  a CA sú povinní dodržiavať Obchodné podmienky počas ich zmluvného vzťahu.

 

 

Formulár odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy o obstaraní zájazdu, je možné vykonať bez uvedenia dôvodu v dobe platnosti zmluvy o obstaraní zájazdu .

O odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu, je nutné informovať predávajúceho vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorý je potrebné zaslať prostredníctvom jednej z možností:

-              Elektronicky na e-mailovu adresu: info@adina.sk (je potrebné zaslať oskenovaný formulár)

-              Slovenskou poštou na adresu: ul . Hviezdna 8011/20, 91701 Trnava

 

Po obdržaní vyplneného formulára pre odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu Vás budeme kontaktovať o nasledujúcom postupe.

Formulár odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu si môžete stiahnuť tu:

 

  

 adinatravel  

 

 

USA

Yap

Kuba

Peru

Aruba

Chile

Egypt

India

Jemen

Katar

Keňa

Litva

Omán

Palau

Rusko

Tonga

Bahamy

Belize

Cyprus

Fidži

Gambia

Island

Izrael

Kanada

Maroko

Mexiko

Nepál

Panama

Uganda

Írák

Írán

Čína

Bonaire

Grenada

Grécko

Jamajka

Kamerun

Libanon

Madeira

Súdán

Thajsko

Tunisko

Turecko

Vietnam

Barbados

Bolívia

Ekvádor

Spojené arabské emiráty

Etiópia

Grónsko

Japonsko

Kapverdy

Kolumbia

Malajzia

Maledivy

Martinik

Mosambik

Réunion

Seychely

Singapur

Ukrajina

Zimbabwe

Brazília

Bulharsko

Filipíny

Guatemala

Kambodža

Kostarika

Maurícius

Mongolsko

Portoriko

Taliansko

Venezuela

Alžírsko

Argentína

Austrália

Indonésia

Jordánsko

Madagaskar

Pákistán

Srí Lanka

Špicberky

Chorvátsko

Francúzsko

Portugalsko

Uzbekistán

Španielsko

Svatá Lucie

Nový Zéland

Saint Martin

Južná Afrika

Severná Korea

Turks & Caicos

Cookovy ostrovy

Myanmar (Barma)

Nová Kaledonie

Severná Európa

Saúdská Arábia

Kajmanské ostrovy

Kanárské ostrovy

Svätý Bartolomej

Bosna a Hercegovina

Tanzánia - Zanzibar

St. Vincenc a Grenadiny

Španielska Andalúzia

Dominikánská republika

Britské Panenské ostrovy

Francoúzska Polynésia (Tahiti)

Gruzie

Curacao

Oceánie

Rodrigues

Guadeloupe

Jižní Korea

Trinidad a Tobago

Taliansko - Toskánsko